මෝසෙස් – සම්පූර්ණ ඉතිහාසය පාස්ටර් සුරේෂ් විසින් Moses – Sinhala Historical Teaching