සලොමොන්ගේ ගීතිකා පොත අද්‍යෙනය Song of Solomon Sinhala